Получи подкрепа сега!

Не всичко може да зависи от вас, успехът зависи и от наличието на подходящи мрежи за подкрепа. Тук можете да намерите някои подходящи уеб страници във вашата страна. Възможно е тази информация да не е пълна, тъй като е невъзможно да се проследят местните и регионалните предложения и тяхната конкретна наличност във времето. Но тази информация може да ви даде първи поглед върху това как бихте могли да успеете да потърсите подкрепа в интернет за вашия район.

Жените, които са останали известно време вкъщи с малки деца, често изпитват затруднения по отношение на професионалното си развитие:

– с липсата на подкрепящи семейни мрежи или мрежи от връстници;
– с липсата на наставници, които им оказват подкрепа, като им дават повече възможности;
– с липсата на мрежи за предоставяне на взаимна подкрепа, тъй като са останали вкъщи и са загубили професионалните си контакти.
– с липсата на професионални мрежи, които помагат за намиране на работа.


Ето защо целта на този модул е да се разработят обучителни материали за специфичната целева група на жените, които се връщат на пазара на труда, по отношение на уменията им за работа в мрежа и да се изградят групи за взаимопомощ и чат групи.

Онлайн модулът ще ги подкрепи в този процес, като им помогне да натрупат информация:

– за това как да създадат лична професионална мрежа.
– как да предоставят наставничество на други хора.
– как да намерят наставник.
– как да намерят и да се присъединят към подходяща мрежа.

МЕТОДОЛОГИЯ: В модула ще се работи най-вече с методите, важни за получаване на подкрепа от хора в или преминали през подобна ситуация и с уменията за менторство и работа в мрежа, за да се повишат компетенциите на целевите групи за изграждане на такива умения.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Жени с деца, които искат или трябва да се върнат на пазара на труда и да намерят работа.

Услуги за подкрепа на семейства

Българската държава финансира и предоставя някои услуги за семействата, насочени предимно към семейства в затруднено и неравностойно положение, особено когато съществува риск от изоставяне на детето. Тук можете да намерите повече информация за тях:

Професионални мрежи за подкрепа и овластяване

Тук можете да намерите информация за родителски мрежи за подкрепа.

Менторство

Агенцията по заетостта в България предоставя различни услуги за хора, които търсят работа, включително и за дългосрочно безработни. Тук са посочени връзки към информация за тях.

Трудови права

Информация за всички закони, свързани с трудовите права и задълженията, произтичащи от трудовия договор (социални осигуровки).