Consultoría de innovación social

Основният фокус в организацията ни „Consultoría de Innovación Social“ (CIS) е да създаваме ефективни и устойчиви иновативни подходи за решаване на съществуващите социални предизвикателства и очаквания. Ние вярваме в потенциала на хората и затова нашата основна цел е овластяване за повишаване на капацитета за намиране на най-подходящите и ефективни решения. По този начин се стремим да подкрепим процесите на промяна и повишаване на квалификацията в организации и институции, за да подобрим резултатите и устойчивостта на тяхната работа.

Основните области, в които работи CIS са заетостта, равенството между половете и международното сътрудничество. Стремим се да насърчаваме промяната в тези области, като участваме в иновативни проекти на национално и международно ниво, като по този начин и подобряваме обмена на най-добри практики и ученето чрез взаимен опит. Предлагаме, също така, обучения и семинари на регионално ниво.

EInurd

Einurd е организация с нестопанска цел, фокусирана върху провеждане на обучения и развитие на общността. Einurd използва и надгражда мрежа от експерти в областта на научните изследвания, образованието и обучението в общността. Клиентите на Einurd са предимно организации с нестопанска цел, включително училища и образователни центрове на всички нива от предучилищно до университетско, както и организации и центрове за иновации и развитие на общността. Бизнесът и дейността на Einurd включват: консултации, изследвания, проучвания, разработване на образователни ресурси, одит за равновнопоставеност в заплащането и валидиране на неформалното обучение, разработване и разпространение на учебни програми и модели за обучение както присъствени, така и електронни. Einurd предлага на организации и обучени ръководители за местни, транснационални, дългосрочни и краткосрочни проекти.

Center for Social Innovation Ltd.

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местните, националните, регионалните и глобалните организации. Тези организации включват: правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски компании и образователни институции. Екипът на CSI включва опитни изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и специалисти по информационни технологии. CSI предлага възможност и има капацитет за идентифициране на социални нужди, проектиране и прилагане на специални инициативи и осигуряване на устойчив растеж. Опитът, който има екипа CSI, е в областта на традиционното образование и електронното обучение, предприемачеството, стартиращите предприятия, иновациите, креативността, преговорите, консултантските услуги в областта на ИТ, социалната отговорност, бизнес консултирането, анализа на данни, информационните технологии, управлението на проекти, услуги за оценка на проекти, валидиране на продукти, обучение и компютърни игри. CSI черпи ноу-хау и умения от своята широка глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени услуги, международни организации и стартиращи фирми.

БИМЕК

Организацията е създадена през 2007 г. с мисията да помага за повишаване на личната и организационната ефективност и ефикасност. Ние работим в следните области:

– провеждане на обучения и семинари
– онлайн курсове и тиймбилдинги
– бизнес консултиране за представители на МСП в сферата на маркетинг, продажби и стратегическо развитие
– провеждане на интерактивни семинари за създаване (дизайн) на нови продукти и услуги
– организация на тематични уъркшопи, напр. „Създаване на бъдещето“

Нашият екип включва професионалисти с богат опит, които са сертифицирани като обучители на възрастни.

Viva FEMINA

„Viva Femina” е фондация, която работи с жени в Подкарпатския регион в Полша. Основната ни цел е да действаме в полза на жените, хората с увреждания и други групи в неравностойно положение на пазара на труда. Ние прилагаме добри практики по въпросите за половите различия и насърчаваме равните възможности на жените и мъжете във всички области на живота. Работим и за прилагане на добри практики в образованието.

Viva Femina работи директно с целевата си група, по-специално – жени с увреждания, както физически, така и умствени увреждания, а също така и с ментори и обучители в нашия регион, като осигурява професионално ориентиране, психологически услуги, професионални и социални дейности. Работи и с компании за организиране на практики за хора с увреждания в гастрономичния сектор, предлага наставничество и коучинг за тази целева група. Ние насърчаваме предприемачеството сред жените и обучението в работна среда.

Social Policy Academy

KMOP е гръцка организация с нестопанска цел, създадена през 2006 г. с цел подобряване на образователните възможности и впоследствие интеграцията на пазара на труда, социалната мобилизация и включването на населението в неравностойно положение. Приведена в съответствие с Целите за устойчиво развитие за приобщаващо, справедливо качествено образование и приобщаващ растеж за всички, KMOP разработва иновативни образователни услуги и решения за образованието и обучението през целия живот на своите бенефициенти, използвайки най-съвременни инструменти. Успоредно с това KMOP провежда изследвания и проучвания, свързани с нуждите на пазара на труда и връзката им с образованието.