Consultoría de innovación social

Κύριος στόχος μας στη Συμβουλευτική της Κοινωνικής Καινοτομίας (CIS) είναι να δημιουργήσουμε αντίκτυπο και βιωσιμότητα μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων για την επίλυση υφιστάμενων κοινωνικών προκλήσεων και απαιτήσεων. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος μας είναι η ενδυνάμωση για την αύξηση των ικανοτήτων για την εξεύρεση των πιο κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες αλλαγής και αναβάθμισης σε οργανισμούς και ιδρύματα για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα της εργασίας τους.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της CIS είναι η απασχολησιμότητα, η ισότητα των φύλων και η διεθνής συνεργασία. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την αλλαγή σε αυτούς τους τομείς συμμετέχοντας σε καινοτόμα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βελτιώνοντας έτσι την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη μάθηση μεταξύ τους. Επιπλέον, παρέχουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε περιφερειακό επίπεδο.


EInurd

Ο Einurd είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της κοινότητας. Ο Einurd απασχολεί και βασίζεται σε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στην κοινοτική έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι πελάτες του Einurd είναι ως επί το πλείστον μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και εκπαιδευτικών κέντρων σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική εκπαίδευση έως τα πανεπιστήμια, καθώς και από οργανισμούς και κέντρα καινοτομίας και ανάπτυξης της κοινότητας. Η επιχείρηση και η λειτουργία του Einurd περιλαμβάνουν: διαβουλεύσεις, επισκοπήσεις, έρευνες, ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων, έλεγχο ίσων αμοιβών και επικύρωση της άτυπης μάθησης, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μοντέλων διά ζώσης κατάρτισης, και διά ζώσης ή ηλεκτρονική μάθηση. Ο Einurd έχει επίσης παράσχει στους οργανισμούς εκπαιδευμένους διαχειριστές έργων για τοπικά, διακρατικά, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα έργα.

Center for Social Innovation Ltd.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

BIMEC

Ο οργανισμός δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής και οργανωτικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Δραστηριοποιούμαστε στους τομείς:

Βραχυπρόθεσμες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια

Ψηφιακά υποβοηθούμενες εκπαιδεύσεις και ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος

Σύμβουλοι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και της στρατηγικής ανάπτυξης

Διευκόλυνση διαδραστικών εργαστηρίων για το σχεδιασμό προτάσεων αξίας

Δημιουργία των μελλοντικών εργαστηρίων

Η ομάδα μας: Οι εκπαιδευτές μας είναι έμπειροι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επίσης εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Viva FEMINA

Το Ίδρυμα “Viva Femina” είναι ένα γυναικείο ίδρυμα που βρίσκεται στην περιοχή Ποντκαρπάκι (Podkarpackie) στην Πολωνία. Ο κύριος στόχος μας είναι να δράσουμε προς όφελος των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και άλλων μειονεκτηκών ομάδων στην αγορά εργασίας. Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές σε θέματα φύλου και προωθούμε ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και την εφαρμογή καλών πρακτικών στην εκπαίδευση.

Η Viva Femina συνεργάζεται άμεσα με την ομάδα-στόχο της, ειδικότερα με γυναίκες με αναπηρία, τόσο με σωματικές όσο και με μαθησιακές δυσκολίες, μέντορες και προπονητές στην περιοχή μας, παρέχοντας επαγγελματικό προσανατολισμό, ψυχολόγους, επαγγελματική και κοινωνική ενεργοποίηση, συνεργάζεται με εταιρείες για την οργάνωση πρακτικών για άτομα με αναπηρίες στον γαστρονομικό τομέα, προσφέροντας υποστήριξη και καθοδήγηση για αυτήν την ομάδα-στόχο. Προωθούμε την επιχειρηματικότητα μεταξύ των γυναικών και τη μάθηση βάσει εργασίας.

Social Policy Academy

KMOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2006 στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών και κατ’ επέκταση την ένταξη στην αγορά εργασίας, την κοινωνική κινητοποίηση και την ένταξη μειονεκτούντων πληθυσμών. Εναρμονισμένη με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης για συνεκτική, δίκαιη, ποιοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για όλους, η KMOP αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και λύσεις για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση των ομάδων-στόχων της, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εργαλεία. Παράλληλα, η KMOP διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση.