Знаете ли, че….

…работата на непълно работно време намалява не само действителните ви доходи, но и бъдещите ви възможности в живота?

Жените са по-склонни да бъдат наети на нестандартна, временна работа и непълно работно време. Тези видове работа ви осигуряват по-голяма гъвкавост за съчетаване на семейни и служебни задължения, но освен че получавате по-ниско заплащане, това намалява и доходите ви, възнагражденията ви в пенсионната система и достъпа ви до възможности за обучение, социална закрила и други услуги.

Знаете ли, че….

… жените на възраст над 65 години са уязвими, тъй като са изложени на риск от бедност?

При по-ниска степен на заетост и натрупване на по-малко опит и заплата на пазара на труда, вашите пенсионни права ще бъдат ограничени на 65-годишна възраст. Разликата ще се определя от вашата национална система за изчисляване на пенсията – дали сумата се изчислява само за няколко години или за цялата продължителност на трудовия живот.

Знаете ли, че….

… равенството между половете при заетостта се е подобрило в Европа само с 2% през последните години?

Въпреки че може да си мислим, че има голям напредък, тъй като в много страни предприятията трябва да декларират договори и доходи на служителите си пред държавата, статистиката показва обратното. Разликата в заплащането между половете не се върти само около това да печелите същото като вашия колега от мъжки пол на същата работа в същата организация, има много скрити фактори, като неравномерно заплащане между различните сектори, работни места с различно значение …

Знаете ли, че….

… жените работят средно с 13 часа повече от мъжете незаплатена работа всяка седмица ?

Жените извършват средно с 13 часа повече неплатена работа всяка седмица, отколкото мъжете, а грижите и сестринските задължения държат 7,7 милиона жени извън пазара на труда. (EIGE 2020) Каква е ситуацията във вашето домакинство, разпределени ли са равномерно грижите и домакинските задължения?