Въведение

След като имате цел, имате нужда от план за действие с необходимите стъпки за постигането на тази цел.

Цел

Целта на тази дейност е да ви помогне да разберете как да постигнете целта си стъпка по стъпка.

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА

Запишете вашата ОСЪЗНАТА ЦЕЛ SMART цел (от Модул 4, Дейност 1).

СТЪПКА 2: АНАЛИЗ НА ЗАДАЧИТЕ

Кои са задачите, свързани с постигането на целта?

СТЪПКА 3: ГРАФИК НА ЗАДАЧИТЕ

Има ли взаимовръзка между задачите? Например задача 2 не може да бъде изпълнена, ако задача 4 не е изпълнена? Има ли задачи, които можете да изпълнявате успоредно една с друга? Пренаредете задачите, ако е необходимо, и помислете кога според вас всяка задача трябва да започне и да приключи? Как ще разберете дали сте успели във всяка задача/какъв резултат ще постигнете с нея? Попълни таблицата:

  • Какво ще правя? (Задача)
  • Кога ще започна? (Начална дата)
  • Кога ще свърша? (Краен срок)
  • Как ще разбера, че целта ми е постигната?
  • Постигнах тази задача до… (добавете дата)


Сега сте готови, заемете се!

Моята цел е реалистична и измерима и ще мога да я постигна навреме?

Мисля, че задачите, които съм определила за постигане на целта си са: