Categories:

Знаете ли, че жените на възраст над 65 години са уязвими, тъй като са изложени на риск от бедност?

При по-ниска степен на заетост и натрупване на по-малко опит и заплата на пазара на труда, вашите пенсионни права ще бъдат ограничени на 65-годишна възраст. Разликата ще се определя от вашата национална система за изчисляване на пенсията – дали сумата се изчислява само за няколко години или за цялата продължителност на трудовия живот.

По-ниските заплати, непълно работно време и прекъсвания в кариерата, за да могат да се грижат за близки, които имат нужда от това, водят до това жените да получават по-ниски пенсии от мъжете. Това се отразява в по-голям риск от бедност в напреднала възраст сред жените в Европа (EIGE 2020).

Разликата в бедността между половете се е увеличила в 14 държави-членки от 2010 г. и в 21 държави-членки от 2017 г. Бедността или социалното изключване са съсредоточени сред някои особено уязвими групи жени и мъже: самотни майки, жени над 65-годишна възраст, жени и мъже с увреждания, жени и мъже с ниско ниво на образование и мигрантско население (ЕС, 2020).

Пример (въз основа на пенсионната система в Австрия):

Всички фази на прекъсване на заетостта имат отрицателен ефект върху пенсията: дългосрочната заетост на непълно работно време за 30 часа седмично намалява месечната пенсия с около 20%, като при 20 часа седмично намалението може да достигне до 40% (Mauer & Freudenshuss, 2018).

Ако на 30-годишна възраст, когато е родила първото си дете, Тина реши да работи още две години на непълно работно време след две години отпуск по майчинство, а след това да работи отново на пълен работен ден, докато се пенсионира, тя може да очаква добра пенсия от 2007 евро . Между другото, според днешните изчисления това означава, че дотогава пенсията ще се увеличава точно както заплатите и възнагражденията във нейния бранш.

Но Тина взема различно решение: тя не ходи на работа след двугодишния си отпуск по майчинство, а остава вкъщи, докато детето й навърши 15 години. Едва след това тя се връща на работа на непълно работно време на седмица с 20 часа. На 65-годишна възраст тя е „изненадана“ от 700 евро бруто на месец, които е спечелила с този трудов живот – почти две трети по-малко в сравнение с другия сценарий. Като самотен човек тя би могла да очаква увеличение на тази пенсия чрез компенсаторната надбавка до „минимална пенсия“ от 909,42 евро бруто съгласно действащото законодателство. „Щетите“ от над 1100 евро на месец обаче остават огромни.

ЕТО ЗАЩО … когато вземате житейски решения, важно е да вземете предвид и ефектите върху вашата пенсия, преди да е станало твърде късно да направите промяна.

Статистика по страни:

Разлика в пенсиите при възрастова група от 65 до 74 години.

  • ЕС, 27,9% разлика между половете 2019
  • Исландия, 9,2% разлика между половете 2018 г.
  • България, 20,9% през 2019 г. и 19,6% през 2020 г.
  • Гърция, 22,1% през 2019 г.
  • Полша, 22,8% през 2019 г.
  • Испания, 27,4% през 2019 г.
  • Кипър, 35,4% през 2019 г.

Източници:

Eurostat (2021): Gender pension gap by age group – EU-SILC survey. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_pnp13/default/table?lang=en

Eurostat (2020): Closing the gender pension gap? Последно изтеглено: 02.07.2021
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200207-1

Maurer, Martina & Freudenschuss Ina. (2018, 20th of April). Mit Teilzeit ist keine Pension zu machen. (With part-time there is no pension to make). Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://awblog.at/teilzeit-keine-pension/

Madner, Martina (2018). Pensionen von Frauen halbieren sich durch Teilzeit. Последно изтеглено: 02.07.2021.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/949087-Pensionen-von-Frauen-halbieren-sich-durch-Teilzeit.html

Tags:

Comments are closed