Categories:

Разлика в заплащането на жените и мъжете и разлика в пенсиите на жените и мъжете се наблюдава в повечето европейски страни (средни стойности за ЕС: разлика в заплащането на жените и мъжете – 15%, разлика в пенсиите на жените и мъжете – 30%). Според резултатите от проучване, проведено в 6 държави (България, Кипър, Ирландия, Италия, Литва и Испания), причините за тези цифри до голяма степен се коренят в стереотипите, свързани с пола, които съзнателно или не формират човешкото поведение. Това заключение се подкрепя от редица факти[1]. Един от най-фрапиращите е фактът, че в повечето страни най-големите разлики в заплащането на жените и мъжете се наблюдават на длъжности, свързани с научни изследвания. Това доказва, че жените все още не се приемат като равни на мъжете в научните среди.

Що се отнася до семейните роли, жените все още се смятат за „отговорния“ пол за семейството. Ето защо те по-често от мъжете се грижат за децата или за болни и възрастни роднини. Вследствие на това жените по-често избират да работят на непълно работно време или да се оттеглят от работа. Освен това те са тези, които вършат по-голямата част от неплатената домакинска работа. От друга страна, мъжете все още са тези, които вземат решения, като заемат до 70 % от ръководните постове както в бизнеса, така и в политиката. В тези две сфери често са и по-високоплатените работни места.

[1] „SHANARANI Handbook for Trainers European Gender Facts“ (Наръчник на SHANARANI за обучители по европейски въпроси, свързани с равенството между половете), Shanarani Consortium, 2019 г.

Стереотипите, свързани с пола, се отнасят и до специалностите, които изучават жените и мъжете, както и до професиите, които избират. Професиите, свързани със социална ангажираност и грижи, както и административните професии, се считат за по-скоро „женски“. Не на последно място, филмовата и музикалната индустрия засилват стереотипите, представяйки жените като обекти и изграждайки идеята, че те разчитат на мъжете, за да постигнат парични печалби, статус и смисъл в живота.

Искате ли да знаете защо споделяме тази информация с вас? Защото тя има едно важно послание: Всяко решение, което вземаме в живота си, е от значение. От това какво ще учим, през професията, която ще изберем, до решението колко да останем вкъщи с децата. Помислете внимателно върху тези и други избори, които правите, и не избирайте професия само защото е добра за жена.

Tags:

Comments are closed